Privātuma politika

SIA NSMA, reģistrācijas nr 40003860920, juridiskā adrese Kurzemes prospekts 15b, Rīga, LV-1067, ir www.majasapsardze.lv (turpmāk – Interneta lapa) īpašnieks, uzturētājs un personas datu pārzinis. Personas dati tiks apstrādāti atbilstoši šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, kā arī aprakstīti Interneta lapā lietoto sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidi.

Vispārēja informācija

SIA NSMA patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku.

Personas datu aizsardzība

Apmeklētājam, apmeklējot un pasūtot aprīkojumu Interneta lapā, SIA NSMA tiešā veidā no apmeklētāja var saņemt informāciju, kas satur personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Interneta lapa netiešā veidā iegūst informāciju (izmantojot sīkdatnes, kas optimizē un pielāgo Interneta lapu konkrētajam apmeklētājam, kā arī uzlabo Interneta lapas pārraudzīšanu).

SIA NSMA personas datus apstrādā atbilstoši normatīviem aktiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot apmeklētāja personas datus, SIA NSMA izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi un nodošanu trešajām personām.

Pasūtot aprīkojumu Interneta lapā apmeklētāja dati, kas ir sniegti SIA NSMA var tikt reģistrēti, glabāti, izmantoti un apstrādāti sekojošiem mērķiem:
- Interneta lapas apmeklētāju pasūtījumu apstrādei, līgumsaistību izpildei un līgumu noslēgšanai;
- apmeklētāja identificēšanai un uzskaitei;

Interneta lapas apmeklētājam atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī, ja likums to neliedz, pieprasīt informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un veidu, datumu, kad pēdējo reizi šie dati laboti, dzēsti vai bloķēti, un datu ieguves avotu, nosūtot SIA NSMA pieprasījumu uz e-pasta adresi: majasapsardze@majasapsardze.lv

Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiek laboti, papildināti, apturēta to apstrāde vai tie tiek iznīcināti (dzēsti), ja tie ir novecojuši un nepatiesi, vai arī, ja to turpmāka apstrāde nav nepieciešama nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: majasapsardze@majasapsardze.lv

Sīkdatnes (cookies)

Interneta lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala efektīvāku darbību. Sīkdatnes ir sīkas datu vienības, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja ierīcē, kas palīdz pielāgot Interneta lapas uzstādījumus apmeklētām. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā Interneta lapa, netiešā veidā, iegūst informāciju par apmeklētāju, atpazīst to un pielāgojas tam. Sīkdatnes ir izvēles iespēja, kas nav obligāti jāatļauj, tomēr, sīkdatnes nodrošina efektīvāku Interneta lapas darbību, to neizmantošana var ierobežot Interneta lapas funkciju darbību. 

Citi noteikumi

SIA NSMA saglabā tiesības izpaust Interneta lapas apmeklētāja personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu SIA NSMA tiesības, un pakļaujoties tiesībsargājošo institūciju likumīgajām prasībām.

SIA NSMA saziņai ar Interneta lapas apmeklētāju izmanto apmeklētāja norādīto e-pasta adresi, vai tālruņa numuru. 

Interneta lapas apmeklētājs saziņai ar SIA NSMA, izmanto saziņas veidus, kas norādīti Interneta lapas Kontaktu sadaļā.